Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 06-02-2024 (4η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 02-02-2024
Αριθ. Πρωτ.:  3472
Αριθ. Συνεδρ.: 4η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε να συμμετέχετε «με τηλεδιάσκεψη» (https://meet.jit.si/dsthassou) σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 5056/23 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 06-02-2024 και ώρα έναρξης 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί Τροποποίησης ή μη του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ».

2. Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2024 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 25/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

3. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 26/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

4. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 20/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

5. Περί τροποποίηση τμήματος της υπ’ αρ. 66 μηκοτομής της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης του οικισμού Σκάλας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου (ΟΤ 02 και 03) (Υπ’ αριθ. 22/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

6. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 48.397,29€ που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2024 A΄ κατανομή .

7. Περί εγκρίσεως ή μη της αγοράς οικοπέδου για την επέκταση των νεκροταφείων στην Κοινότητα Παναγίας Θάσου.

8. Περί εξέτασης του υπ. αριθμ. 3441/02-02-2024 αιτήματος της ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.

9. Περί καθορισμού ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων και ορισμού κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Θάσου.

10. Περί σύμφωνης γνώμης ή μη 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ».

11. Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος