Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26-02-2024 (7η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 22-02-2024
Αριθ. Πρωτ.:  5542
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε να συμμετέχετε «με τηλεδιάσκεψη» (https://meet.jit.si/dsthassou) σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 5056/23 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 26-02-2024 και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικον. έτους 2024 του Δήμου Θάσου». (Υπ’ αριθ. 44/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

2. Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με την εταιρεία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.» (Υπ’ αριθ. 54/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

3. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

4. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επανακατασκευή Κατεστραμμένων Τοιχίων Αντιστήριξης στην περιοχή Κάστρο Λιμεναρίων».

5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., της χρήσης επι έλασσον δαπανών & την τροποποίηση της σύμβασης με αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 12,71% προ αναθεώρησης και ΦΠΑ (2η συμπληρωματική σύμβαση) (άρθρο 156 παρ. 1 (β&δ) του Ν. 4412/2016), που αθροιστικά με την 1η Σ.Σ. προκαλούν συνολική αύξηση 26,51%<50% παρ. 1 (β&δ) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016) του έργου : «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΟΤΟΥ- ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ».

6. Περί έγκρισης της απευθείας μίσθωσης, εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων σε Δημοτική Λατομική Έκταση 33,02624 στρεμμάτων , στη θέση «Ξηρόξυλα – Σαλιάρας», στην περιοχή Τοπικής Κοινότητας Παναγίας Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου».

7. Περί έκφρασης γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης στην δημοτική οδό έμπροσθεν των γραφείων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου» (Υπ’ αριθ. 33/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

8. Περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης στην περιοχή των ΟΤ19 και ΟΤ20 του οικισμού Σκάλας Καλλιράχης του Δήμου Θάσου» (Υπ’ αριθ. 56/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος