Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27-02-2024 (8η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 23-02-2024
Αριθ. Πρωτ.:  5662
Αριθ. Συνεδρ.: 8η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε σε τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 5056/23  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την 27η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Θάσο Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2021 ( Απόφαση υπ’ αρίθ. 7/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος