Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11-03-2024 (9η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 07-03-2024
Αριθ. Πρωτ.:  6870
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε να συμμετέχετε «δια ζώσης» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 5056/23 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ψηφίσματος για την δημιουργία ΜΕΘ στην ΑΜΘ.

2. Περί ορισμού ταμειακού διαχειριστή του λογαριασμού της τράπεζας Eurobank (Κληροδότημα Ραξή) για τον Δήμου Θάσου και ταμειακού διαχειριστή του web Banking των λογαριασμών που τηρούνται στις Τράπεζες για το Δήμο Θάσου.

3. Έγκριση σύναψης σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.

4. Περί παράτασης της μίσθωσης του σχολικού ελαιοκτήματος στη θέση «Άγιος Ανδρέας» εκτάσεως 30.050,00 τ.μ. με 327 ελαιόδεντρα της Δημοτικής Κοινότητας Πρίνου Δήμου Θάσου.

5. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 03 στο ΟΤ 54 στον οικισμό Σκάλας Ραχωνίου Δήμου Θάσου ( Υπ’ αριθ. 68/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).

6. Περί 1ης αναμόρφωσης στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, οικονομικού έτους 2024 (Υπ’ αριθ. 29/2024 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου).

7. Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 18/2024 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου).

8. Περί εξέτασης αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Καβάλας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος