Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 01-04-2024 (10η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 28-03-2024
Αριθ. Πρωτ.:  8489
Αριθ. Συνεδρ.: 10η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε να συμμετέχετε  «δια ζώσης» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 5056/23 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 01-04-2024 και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Θάσου» (Υπ΄ αριθ. 99/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

2. Περί καταβολής αποζημίωσης χρήσης για την πληρωμή μισθωμάτων από 01-10-2023 έως 31-12-2023 του κτιρίου που στεγάζεται ο Παιδικός Σταθμός Πρίνου και συγκεκριμένα του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ.

3. Περί σύστασης επιτροπής πολιτισμού Δήμου Θάσου.

4. Περί εξέτασης αιτήματος ΕΚΑΒ για την παραχώρηση τμήματος του Κοινοτικού Καταστήματος και αύλειου χώρου (Υπ΄ αριθ. 97/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

5. Εκμίσθωση αίθουσας εκδηλώσεων του Καλογερικού.

6. Περί έγκρισης ή μη καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου και λειτουργία της επί 24ωρου βάσεως κατά το Σάββατο, την Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που ανήκουν στην υπηρεσία καθαριότητας κατά το έτος 2024 με υποχρέωση αποζημίωσης.

7. Περί σύμφωνης γνώμης ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ».

8. Περί σύμφωνης γνώμης ή μη 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος