Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 29-05-2024 (15η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 24-05-2024
Αριθ. Πρωτ.:  14420
Αριθ. Συνεδρ.: 15η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε να συμμετέχετε  «δια ζώσης» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 5056/23 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την 29-05-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης  18:00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έκφρασης γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τοποθέτηση καθρέπτη και πινακίδας STOP στη συμβολή δημοτικής οδού με την οδό που εξέρχεται από τον οικισμό Καλυβίων Λιμεναρίων προς Μαριές – Σκάλας Μαριών (Υπ΄ αριθ. 153/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

2. Περί έκφρασης γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τοποθέτηση σήμανσης για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στην είσοδο της Παναγίας προς Χρυσή Αμμουδιά(Υπ΄ αριθ. 154/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

3. Περί έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση στάσης στάθμευσης στην οδό που εφάπτεται στην πλατεία του οικισμού Σκάλας Σωτήρα και για τη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ(Υπ΄ αριθ. 171/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

4. Περί έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τοποθέτηση σήμανσης για την χορήγηση χώρου φορτοεκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4582/2018 έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΑΛΚΥΩΝ στο Λιμένα Θάσου(Υπ΄ αριθ. 172/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

5. Περί προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 4/1998 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού του προυφισταμένου του 1923 οικισμού Λιμένα Δήμου Θάσου στην ιδιοκτησία με αρ. 09 στο ΟΤ47». (Υπ΄ αριθ. 173/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

6. Περί εξέτασης της αιτήσεως της Τσιαούση Ευμορφίας του Ζήση, κατοίκου Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου.

7. Περί έκφρασης γνώμης για την τοποθέτηση μίας (01) πλωτής κολυμβητικής μονάδας εμβαδού 147τ.μ. για εποχιακή χρήση στη θαλάσσια περιοχή ”ΠΑΠΙΑΣ” στην Κοινότητα Θάσου (Λιμένας), του Δήμου Θάσου, για λογαριασμό του Δήμου Θάσου.

8. Περί παραίτησης θέσης παραγωγού από τη Λαϊκή Αγορά Πρίνου Δήμου Θάσου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος