Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28-12-2020 (30η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 23-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 15492
Αριθ. Συνεδρ.: 30η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης της 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020 (Υπ’ αριθ. 297/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την Κωδική Ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου Θάσου.

3. Περί έγκρισης ή μη Ά Εξάμηνης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.

4. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Δ. Λιμεναρίων -Ποταμιάς-Παναγίας».

5. Περί ορισμού εκπροσώπων έτους 2021 για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

6. Περί δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός καταστήματος επιφάνειας 26,25 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό εργατικών κατοικιών με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ Ι», για την στέγαση των γραφείων του «Αθλητικού Σκοπευτικού Συλλόγου Θάσου ΞΕΝΟΦΩΝ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος