Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12-06-2024 (16η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 07-06-2024
Αριθ. Πρωτ.:  15955
Αριθ. Συνεδρ.: 16η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε να συμμετέχετε  «δια ζώσης» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 5056/23 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την 12-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης  13:00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Θάσου» (Υπ΄ αριθ. 196/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης του 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ου Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ).

3. Περί ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 115/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου ως προς το τμήμα εισφοράς σε γη και το ρυμοτομούμενο τμήμα πέραν της εισφοράς (Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην περιοχή των ΟΤ02 και ΟΤ03 στον οικισμό Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου.

4. Περί εκμίσθωσης αίθουσας καλογερικού (αίτηση Δημητρίου Καραυγουστή).

5. Περί επέκτασης δικτύου για την τοποθέτηση ενός (1) νέου στύλου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

6. Περί εκμίσθωσης αίθουσας καλογερικού (αίτηση Κεχαγιά Ελένη).

7. Περί τροποποίησης ή μη του τεχνικού προγράμματος 2024 (απόφαση αριθ. 197/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

8. Περί έκφρασης γνώμης για τη τοποθέτηση μιας (01) πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση στη θαλάσσια περιοχή ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΔ Λιμένα Δήμου Θάσου με σκοπό τη χρήση για πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας Κ.Υ.Ε. «ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος