Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27-01-2021 (1η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 22-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: 766
Αριθ. Συνεδρ.: 1η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) την 27η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός Τρακτέρ Χώρου Πρασίνου στον Αθλητικό Σύλλογο Αίας Παναγίας Θάσου.

2. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός Τρακτέρ Χώρου Πρασίνου στον Αθλητικό Όμιλο Ποταμιάς Θάσου.

3. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός Τρακτέρ Χώρου Πρασίνου στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Άρης Πρίνου Θάσου.

4. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός Τρακτέρ Χώρου Πρασίνου στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Αναγέννηση Λιμεναρίων Θάσου.

5. Παράταση ή μη για την εκμίσθωση του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Παναγίας Θάσου, Τ.Κ. Ποταμιάς Θάσου και Τ.Κ. Πρίνου Θάσου για το δικαίωμα Υλοτομίας – Απολήψεως Ξυλείας.

6. Παράταση ή μη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, για την Υλοτομία των Προσβεβλημένων (ξερών) Ατόμων Τραχείας Πεύκης, συνολικού όγκου 23.839,87 m3.

7. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου-Λυκείου Λιμένα’’.

8. Περί έγκρισης ή μη ΄Β Εξάμηνης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.

9. Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ” .

10. Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Υπ’ αριθ. 79/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος