Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 08-02-2021 (2η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 03-02-2021
Αριθ. Πρωτ.: 1413
Αριθ. Συνεδρ.: 2η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) την 08η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης ή μη της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 9/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Οικον. Έτους 2021 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 10/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί έγκρισης ή μη έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός» από τον Δήμο Θάσου.

4. Περί έγκρισης ή μη καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου και λειτουργία της επί 24ώρου βάσεως κατά το Σάββατο, την Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που ανήκουν στην υπηρεσία καθαριότητας κατά το έτος 2021 με υποχρέωση αποζημίωσης.

5. Περί συγκρότησης της επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις (Φιλόδημος ΙΙ)».

6. Περί έγκρισης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Περί καθορισμού γραμμής δόμησης στην ιδιοκτησία Φειδοπούλου Άννας στον οικισμό Σκάλας Πρίνου Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

8. Περί έγκρισης ή μη υψομετρικής μελέτης οδού σε περιοχή του οικισμού Ποτού του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Περί έγκρισης ή μη υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή των ΟΤ12, ΟΤ17 και Χώρου Ξενοδοχείων του οικισμού Δασύλλιο Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 3/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10. Περί ενημέρωσης επί των τριών ενεργών προσκλήσεων του ΥΜΕΠΕΡΡΑ με τίτλους: α) «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» β) «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και γ) «Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά, πλην Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος