Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12-3-2021

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ   

                                                        

Θάσος, 08-03-2021

Αριθ. πρωτ.: 3423

Αριθ. Συνεδρ.: 4η

 

                                                                 ΠΡΟΣ

 1. Δήμαρχο Θάσου
 2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
 3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 12η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 30/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της Δ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου έτους 2020 (Υπ’ αριθ. 31/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη για την σύναψη επενδυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδοχής των όρων του, στα πλαίσια της πράξης «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Υπ’ αριθ. 38/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί ορισμού επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών- εργασιών και προμηθειών του Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων που στερούνται προσωπικού.

 

 1. Περί συγκρότησης της επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού Πευκαρίου ».

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου « Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Ποταμιάς, Κοινότητος Ποταμιάς Θάσου ».

 

 1. Περί καθορισμού γραμμής δόμησης στην ιδιοκτησία Φειδοπούλου Άννας στον οικισμό Σκάλας Πρίνου Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Ο.Τ. 94 (Κ.Χ.) στον οικισμό Σκάλα Ποταμιάς (Υπ’ αριθ. 78/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 3344/5-3-2021 αίτησης για μεταβίβαση του ιδανικού μεριδίου της Εμμανουηλίας Πασχάλη του Βασιλείου και της Ελένης, συζ. Δημητρίου Στίγκα επί των μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από την σύμβαση μίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου μαρμάρων προς τον Ιωάννη Πασχάλη του Βασιλείου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης  Γεώργιος