Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26-03-2021 (5η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 22-03-2021
Αριθ. Πρωτ.:  4384
Αριθ. Συνεδρ.: 5η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 26η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί: α) Αποδοχής η μη της Χρηματοδότης του Δήμου Θάσου από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Για την υλοποίηση του Έργου ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ¨ β) Περί έγκρισης ή μη της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 62/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη ισολογισμών ετών 2018, 2019, 2020 του «Κληροδοτήματος Ραξή» Θάσου» (Υπ’ αριθ. 53/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί έγκρισης ή μη απολογισμών ετών 2018, 2019, 2020 του «Κληροδοτήματος Ραξή» Θάσου» (Υπ’ αριθ. 54/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού «Κληροδοτήματος Ραξή», Οικ. Έτους 2021» (Υπ’ αριθ. 55/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

5. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.

6. Καθορισμός έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου έτους 2021.

7. Περί διάλυσης ή μη της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ».

8. Περί επεκτάσεων και μετατοπίσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

9. Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης στον Ποτό Θεολόγου Θάσου έμπροσθεν του ξενοδοχείου «ALEXANDRA BEACH» της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε.».

10. Περί έγκρισης ή μη άδειας ερευνητικών εργασιών σε δημοτικό λατομικό χώρο μαρμάρων έκτασης 33.026,04τ.μ. στη θέση «ΞΗΡΟΞΗΛΑ ΣΑΛΙΑΡΑ Δ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» (Υπ’ αριθ. 5/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος