Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09-04-2021

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

Θάσος, 05-04-2021

Αριθ. πρωτ.: 5277

Αριθ. Συνεδρ.: 6η

 

                                                                 ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο Θάσου
  2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
  3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Θάσου.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του Δήμου Θάσου.

 

  1. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου στα πλαίσια της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ», με Κωδικό ΟΠΣ : 5074953, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»,Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα].

 

  1. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της επιχορήγησης για το Δήμο Θάσου, συνολικού ύψους 195.920,00 €  για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης  του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .

 

  1. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου στα πλαίσια της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5031272 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» .

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    

 Τσουλκάνης  Γεώργιος