Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19-04-2021

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

Θάσος, 15-04-2021

Αριθ. πρωτ.: 5720

Αριθ. Συνεδρ.: 7η

 

                                                                 ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο Θάσου
  2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
  3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ. Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ”.

 

  1. Περί καθορισμού αποζημίωσης, υπέρ του Δημοσίου και εις βάρος του Δήμου Θάσου για την αυθαίρετη κατασκευή του έργου του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Λιμεναρίων Θάσου.

 

  1. Περί επιστροφής τιμολογίου από το Πράσινο Ταμείο που αφορά στην πληρωμή για την εκπονηθείσα μελέτη «Οριοθέτηση Ρέματος Πρίνου (Τοπογραφική, Υδραυλική Μελέτη)» για το Δήμο Θάσου.

 

  1. Περί επεκτάσεως δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 5717/15-04-2021 αίτησης για μεταβίβαση του ιδανικού μεριδίου της Εμμανουηλίας Πασχάλη του Βασιλείου και της Ελένης, συζ. Δημητρίου Στίγκα επί των μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από την σύμβαση μίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου μαρμάρων προς τον Ιωάννη Πασχάλη του Βασιλείου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    

 Τσουλκάνης  Γεώργιος