Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05-08-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 31-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 8588
Αριθ. Συνεδρ.: 19η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου
ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την 5η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα του Καλογερικού στη Θάσο Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί α) αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την υλοποίησης του έργου “Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου” β) κατάρτιση του σχεδίου της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 151/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί λύσης ή μη της μίσθωσης χώρου στη θέση «ΝΕΡΟΣΥΚΙΑ (ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ)» του Δήμου Θάσου από πλευράς της εταιρείας VICTUS NETWORKS A.E.

3. Περί λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Θάσου κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING» και «HELLAS POWER» (Υπ’ αριθ. 146/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στο Δημοτικό κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς».

5. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».

6. Περί έγκρισης ή μη του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».

7. Περί εξετάσεως αιτήματος υπ’ αρ. πρωτ. 7973/20-07-2020 Καραντώλα Βασιλικής.

8. Περί ενοικίασης Δημοτικής Δασικής έκτασης δύο χιλιάδων (2.000,00) τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Περιστέρες Άη Μάτης Μαριών (Υπ’ αριθ. 41/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Περί έγκρισης ή μη απομάκρυνσης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE (Υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10. Περί έγκρισης ή μη της με Α.Π. 4428/12-05-2020 αίτησης του κ. Κουκούδη Ιωάννη (Υπ’ αριθ. 43/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

11. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 10314/04-09-2018 αιτήσεως της Δ.Ν. Χαριτόπουλος Α.Ε. σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 51/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

12. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 7974/20-07-2020 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος