Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12-05-2021 (9η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 07-05-2021
Αριθ. Πρωτ.:  6744
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 12η του μηνός Μαΐου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2021.

2. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αρίθ. 104/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού ανάμεσα στα ΟΤ 193 και 194 του οικισμού Λιμεναρίων Δήμου Θάσου (Υπ’ αρίθ. 101/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που καταβάλει ο δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Περί έγκρισης ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της κατασκευής για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευση και πηγών του οικισμού Λιμένα, Κοινότητας Θάσου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος