Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 18-05-2021 (11η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 14-05-2021
Αριθ. Πρωτ.:  7249
Αριθ. Συνεδρ.: 11η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 18η του μηνός Μαΐου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί επιλογής υδρονομέα λόγω παραίτησης για την αρδευτική περίοδο 2021.

2. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 104/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Ποταμιάς, κοινότητας Ποταμιάς Θάσου”.

4. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Ποταμιάς, κοινότητας Ποταμιάς Θάσου”.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος