Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 01-06-2021 (12η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 28-05-2021
Αριθ. Πρωτ.:  7945
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 1η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1725/8-2-2021 αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ – Α. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ», που εδρεύει στην Θάσο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή και εκπρόσωπο αυτής Αναστάσιο Τατσιράμο του Ιωάννη, κάτοικο Ραχωνίου Θάσου.

2. Περί έγκρισης ή μη της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 143/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 125/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου στα πλαίσια της πράξης “Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών δασών του Δήμου Θάσου” (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0021836275), στο ΠΑΑ 2014-2020.

5. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου στα πλαίσια της πράξης “ Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου ” (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0021837876), στο ΠΑΑ 2014-2020.

6. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που καταβάλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7. Περί έγκρισης η μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου « Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Ποταμιάς, Κοινότητος Ποταμιάς Θάσου ».

8. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου « Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ποταμιάς, Κοινότητος Ποταμιάς Θάσου Β΄ φάση ».

9. Περί συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνία Νοεμβρίου-Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης Ποταμιάς ΔΕ Θάσου”.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος