Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25-06-2021 (15η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 18-06-2021
Αριθ. Πρωτ.:  9311
Αριθ. Συνεδρ.: 15η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 25η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης ή μη της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 164/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 163/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.

4. Ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Δήμο Θάσου.

5. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ) Δήμου Θάσου.

6. Περί παράτασης της μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Λιμεναρίων.

7. Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ».

8. Περί έγκρισης ή μη το πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΕ ΘΑΣΟΥ».

9. Περί γνωμοδότησης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης στον Ποτό Θεολόγου Θάσου για την εξυπηρέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής κ. Ανεστίδη Ηλία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος