Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 06-07-2021 (17η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 01-07-2021
Αριθ. Πρωτ.:  10203
Αριθ. Συνεδρ.: 17η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 6η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έκδοσης ή μη ψηφίσματος για την απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να διακόψει την λειτουργία του καταστήματός της στα Λιμενάρια Θάσου.

2. Περί έγκρισης ή μη επικαιροποίησης – αναθεώρησης «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδική Ονομασία ‘’ΙΟΛΑΟΣ’’ του Δήμου Θάσου.

3. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’ Ασφαλτοστρώσεις Δήμου΄΄.

4. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου».

5. Περί παράτασης της μίσθωσης Ελαιοκτήματος του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας του Ο.Τ. 176- 62Ν οικοπέδου εκτάσεως 809 τ.μ. με 15 ελαιόδεντρα.

6. Περί έγκρισης της Ά εξάμηνης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος