Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19-07-2021

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

 

Θάσος, 15-07-2021

Αριθ. πρωτ.: 10922

Αριθ. Συνεδρ.: 18η

 

                                                                 ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο Θάσου
  2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
  3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 19η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου, οικονομικού έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 184/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

  1. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου, ποσού 350.000,00 € για το έργο (ενάριθμος έργου 2021ΣΕ87200001 της ΣΑΕ 872) με τίτλο «Επανακατασκευή κατεστραμμένων οχετών όμβριων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019».

 

  1. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου, ποσού 400.000,00 € για το έργο (ενάριθμος έργου 2020ΣΕ87200000 της ΣΑΕ 872) με τίτλο «Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην περιοχή Κάστρο Λιμεναρίων Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019».

 

  1. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο λιμάνι Ι του Λιμένα Θάσου από θεομηνία Νοεμβρίου. Αποκατάσταση – επισκευή πτερυγότοιχου τεχνικού & προκυμαίας λιμανιού».

 

  1. Περί έγκρισης ή μη υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Θάσου, στις Δ.Κ. Θάσου Θάσου, Δ.Κ. Παναγίας Θάσου και Δ.Κ. Πρίνου Θάσου, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    

 

 Τσουλκάνης  Γεώργιος