Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10-08-2021 (20η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 06-08-2021
Αριθ. Πρωτ.:  12298
Αριθ. Συνεδρ.: 20η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ την 10η του μηνός Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής έτους 2022 των Πολυσύχναστων Παράλιων χώρων.

2. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β Τριμήνου έτους 2021 του Δήμου Θάσου.

3. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 39.640,45 € που καταβάλλει ο Δήμος Θάσου για την Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων για το έτος 2021.

4. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ».

5. Περί επεκτάσεων και μετατοπίσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

6. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 7/2021 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου περί οριοθέτησης χώρων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.

7. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 11075/16-7-2021 αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ – Α. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ», που εδρεύει στην Θάσο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή και εκπρόσωπο αυτής Αναστάσιο Τατσιράμο του Ιωάννη, κάτοικο Ραχωνίου Θάσου.

8. Περί τροποποίησης ρυμοτομίας στο ΟΤ 104Α του οικισμού Λιμένα Δήμου Θάσου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης (Υπ’ αριθ. 18/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Περί θεώρησης υψομετρικής μελέτης στην περιοχή του ΟΤ66 του οικισμού Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 19/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος