Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-09-2021 (22η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 10-09-2021
Αριθ. Πρωτ.:  13924
Αριθ. Συνεδρ.: 22η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 3899) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021  Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης ή μη της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου, οικονομικού έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 235/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί επεκτάσεων και μετατοπίσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

3. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου- Λυκείου Λιμένα».

4. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5×5 ΜΑΡΙΩΝ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος