Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31-08-2020

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ 

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

Θάσος,  27-08-2020

Αριθ. Πρωτ.:  9581                                                                                        

Αριθ. Συνεδρ.: 21η

                                                                                                                                                                                                   

                                                                 ΠΡΟΣ

                                                            κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., στην αίθουσα του Καλογερικού στη Θάσο Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 1. Περί: α) αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την “Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)” και των όρων ένταξης της χρηματοδότησης β) αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και  του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( Σ.Α.Ε. 055) γ) κατάρτιση του σχεδίου της 12ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 177/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας έκθεσης ΄Β Τριμήνου 2020 εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου έτους 2020 (Υπ’ αριθ. 159/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί καθορισμού ετήσιας εισφοράς του Δήμου Θάσου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Θάσου τα έτη 2021 και εφεξής.

 

 1. Περί συγκρότησης της επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνία Νοεμβρίου- Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης ρέματος Λιμεναρίων ΔΣ Θάσου».
 2. Περί αποδοχής ποσού 41.233,05 € που καταβάλλονται για την Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων.

 

 1. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που καταβάλλονται για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 1. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που καταβάλλονται για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 1. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που καταβάλλονται για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Περί επεκτάσεων και τοποθετήσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 7764/15-07-2020 αίτησης για μεταβίβαση του ιδανικού μεριδίου της Πασχάλη Ελένης του Εμμανουήλ επί των μισθωτικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου μαρμάρων προς τον Πασχάλη Ιωάννη του Βασιλείου.

 

 1. Περί εκμίσθωση έκτασης 2.000 m2 , στη θέση Περιστέρες Άη Μάτης της Τοπικής Κοινότητας Μαριών για την εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                                           Τσουλκάνης  Γεώργιος