Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05-10-2021 (23η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 01-10-2021
Αριθ. Πρωτ.:  15227
Αριθ. Συνεδρ.: 23η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 05-10-2021  και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου, οικονομικού έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 259/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το Πράσινο Ταμείο για την Υλοποίηση του Έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Παναγίας Κοινότητας Παναγίας».

3. Περί κήρυξης του έτους 2022 ως έτους μνήμης του Μικρασιατικού και Προσφυγικού Ελληνισμού.

4. Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 131/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου για την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου.

5. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 47.209,08 € που καταβάλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος