Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25-10-2021 (25η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 21-10-2021
Αριθ. Πρωτ.:  16387
Αριθ. Συνεδρ.: 25η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 25-10-2021  και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου, οικονομικού έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 271/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί καθορισμού ετήσιας εισφοράς του Δήμου Θάσου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Θάσου τα έτη 2022 και εφεξής.

3. Περί ορισμού εκπροσώπων των Δήμων για τη συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου (Υπ’ αριθ. πρωτ. 8172/Φ.2.6/5-10-2021 Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

4. Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ».

5. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Λιμεναρίων , Κοινότητος Λιμεναρίων».

6. Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟΤΟΥ» Χρηματοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Προϋπολογισμός μελέτης: 1.078.800,00 € με ΦΠΑ.

7. Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ» Χρηματοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Προϋπολογισμός μελέτης: 1.183.200,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος