Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-11-2021 (27η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 11-11-2021
Αριθ. Πρωτ.:  17475
Αριθ. Συνεδρ.: 27η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 15-11-2021  και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου, οικονομικού έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 284/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2021 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 282/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί ορισμού μελών για συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσιών μέσων αναψυχής για το έτος 2022.

4. Περί ορισμού εκπροσώπων σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων έτους 2022.

5. Περί καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών Δήμου Θάσου.

6. Περί έγκρισης ή μη αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος οδού στον οικισμό Ποτού του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 27/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 17151/4-11-2021 αίτησης με θέμα: «Δημιουργία Νέας Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Σκοπού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος