Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 07-12-2021 (28η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 03-12-2021
Αριθ. Πρωτ.:  18908
Αριθ. Συνεδρ.: 28η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 09-12-2021 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου, οικονομικού έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 312/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 314/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 47.209,08 € που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 11.802,27 € που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Έκφραση γνώμης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το σχολικό έτος 2022-2023.

6. Έκφραση γνώμης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το σχολικό έτος 2022-2023.

7. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του χώρου ξενοδοχείων στον οικισμό Δασυλλίου Πρίνου Δήμου Θάσου για καθορισμό οικοδομικής γραμμής και όρων δόμησης.

8. Περί ανανέωσης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του καταστήματος επιφάνειας 26,25 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό εργατικών κατοικιών με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ Ι» για την στέγαση των γραφείων του «Αθλητικού Σκοπευτικού Συλλόγου Θάσου ΞΕΝΟΦΩΝ».

9. Περί καθορισμού τέλους παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου προσωρινού χαρακτήρα (Υπ’ αριθ. 214/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

10. Περί αποζημίωσης χρήσης στέγασης του πυροσβεστικού κλιμακίου.

11. Περί μισθώσεως κτηρίου για στέγαση πυροσβεστικού κλιμακίου.

12. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Θάσου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος