Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14-12-2021 (29η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 10-12-2021
Αριθ. Πρωτ.:  19622
Αριθ. Συνεδρ.: 29η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 14-12-2021 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης ή μη του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ».

2. Τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 77 του χαρακτηρισμένου ως προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Λιμένα του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 24/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

3. Θεώρηση ερυθράς σε περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκάλας Σωτήρος του Δήμου Θάσου (ΟΤ38 στην υπό σύνταξη ΠΕ στο στάδιο της Β΄Ανάρτησης) {Υπ’ αριθ. 32/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής}.

4. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στο ΟΤ40 του οικισμού Σκάλας Σωτήρα του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 39/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

5. Θεώρηση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή του ΟΤ119 του οικισμού Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 40/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

6. Περί έγκρισης ή μη πρωτόκολλου Διοικητικής Αποβολής σε περιοχή του οικισμού Καλλιράχης που προορίζεται για χώρος νεκροταφείων (Υπ’ αριθ. 41/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 13016/24-8-2021 αίτησης της κας Σκληρού Μαρίας (Υπ’ αριθ. 44/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

8. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 12937/19-08-2021 αίτησης της κας Ασβεστά Αντωνίας (Υπ’ αριθ. 45/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 5/2020 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Λιμεναρίων (Υπ’ αριθ. 46/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης με τίτλο «Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε διάφορα σημεία του οικισμού Λιμένα Θάσου» (Υπ’ αριθ. 47/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος