Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-2021 (32η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 24-12-2021
Αριθ. Πρωτ.:  21121
Αριθ. Συνεδρ.: 32η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 30-12-2021 και  ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή προεδρείου Δ.Σ και μελών των επιτροπών του Δήμου.

2. Μερική τροποποίηση της υπ. αριθμ. 314/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου “Περί εγκρίσεως – παραχωρήσεως κατά χρήση και εκμετάλλευση δημοτικών ακινήτων προς τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θάσου «ΔΗΚΕΘ»”

3. Περί έγκρισης ή μη παράτασης της μισθωτικής σχέσης του δημοτικού ακινήτου στην Σκάλα Ποταμιάς.

4. Περί τροποποίησης ή μη εν μέρει της αριθμ. 4/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου.

5. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου.

6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

7. Περί έγκρισης η μη του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ».

8. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού βόρεια του ΟΤ 168 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 336/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

9. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΑΟ 09 του ΟΤ 76 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 343/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

10. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΑΟ 04 του ΟΤ 71 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 344/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

11. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ75 (Υπ’ αριθ. 345/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

12. Περί συγκρότησης των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
1) «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΏΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΎΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΆΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΠΟΤΑΜΙΆΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΆΣ ΘΆΣΟΥ Β’ ΦΆΣΗ».
2) «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΏΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΎΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΏΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΠΟΤΑΜΙΆΣ, ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΆΣ ΘΆΣΟΥ».
3) «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΏΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΎΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΆΡΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΏΝ ΠΟΤΑΜΙΆΣ, ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΆΣ ΘΆΣΟΥ».
4) «ΕΠΕΊΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΏΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΊΑ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΏΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΎΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΈΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΠΟΤΟΎ, ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΌΓΟΥ ΘΆΣΟΥ».
5) «ΕΠΙΣΚΕΥΉ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ ΚΑΙ ΑΎΛΕΙΩΝ ΧΏΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
6) «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΑΠΌ ΞΕΝΊΑ ΈΩΣ ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΛΙΜΈΝΑ ΘΆΣΟΥ».
7) «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΆΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΉΣ ΑΜΜΟΥΔΙΆΣ».
8) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΓΗΠΈΔΟΥ 5X5 ΜΑΡΙΏΝ».
9) «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΌΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ ΣΚΆΛΑ ΣΩΤΉΡΟΣ».
10) «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΡΌΜΟΥ (ΛΌΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΏΝ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ) ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΎΡΩΣΗ ΚΟΡΊΝΑ ΈΩΣ ΛΑΧΑΝΆ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΤΗΣ ΣΚΆΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΆΣ ΛΌΓΩ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ».
11) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΔΡΌΜΩΝ (ΛΌΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΏΝ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΙΜΕΝΑΡΊΩΝ».
12) «ΕΠΕΊΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΏΝ ΣΤΟ ΛΙΜΆΝΙ Ι ΤΟΥ ΛΙΜΈΝΑ ΘΆΣΟΥ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΊΑ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ. ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΠΤΕΡΥΓΌΤΟΙΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΎ & ΠΡΟΚΥΜΑΊΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΎ».
13) «ΓΈΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΈΞΟΔΟ ΠΡΊΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΖΑΒΉΤΙ».
14) «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΟΥΛΟΎΜΠΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΊΩΝ».
15) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΊΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΠΡΊΝΟΥ».
16) «ΕΠΙΣΚΕΥΉ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΓΈΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ «ΒΑΛΤΑ» ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΡΊΝΟΥ».
17) «ΕΠΕΊΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΏΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ ΣΚΆΛΑΣ ΠΡΊΝΟΥ ΘΆΣΟΥ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΊΑ – ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΊΑΣ».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος