Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28-01-2022 (2η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 24-01-2022
Αριθ. Πρωτ.:  1892
Αριθ. Συνεδρ.: 2η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 28-01-2022 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου.

2. Μερική τροποποίηση της υπ. αριθμ. 135/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου για την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου» με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Θ.».

3. Περί έγκρισης ή μη ΄Β εξάμηνης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.

4. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).

5. Περί θέσπισης κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πρίνου Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

6. Περί έγκρισης ή μη της μελέτης σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων (κατασκευή αγωγού όμβριων) του “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROYP IKE” (Υπ’ αριθ. 50/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Περί έγκρισης ή μη της μελέτης σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων (κατασκευή πεζοδρομίων και ραμπών ΑΜΕΑ) του “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROYP IKE” (Υπ’ αριθ. 51/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

8. Περί έγκρισης ή μη της μελέτης κατασκευής πεζοδρομίων της “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROYP ΙΚΕ” (Υπ’ αριθ. 4/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης ρυμοτομίας στον οικισμό Δασύλλιο Πρίνου Θάσου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Υπ’ αριθ. 5/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος