Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19-10-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 13-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 12102
Αριθ. Συνεδρ.: 23η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου
ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :
Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,
Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας
Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

1. Περί έγκρισης ή μη α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου β) κατάρτισης σχεδίου ή μη της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ. έτους 2020 (Υπ’ αριθ. 224/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος