Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9-2-2022

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

Θάσος, 4-2-2022

Αριθ. πρωτ.: 2913

Αριθ. Συνεδρ.: 3η

                                                                

ΠΡΟΣ

 1. Δήμαρχο Θάσου
 2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
 3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 9-02-2022 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

 1. Πρόσκληση επίσκεψης στη Θάσο προς την Α.Θ.Π. Αρχιεπισκόπον Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον.

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 (Υπ’ αριθ. 18/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικ. έτους 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 31/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 .

 

 1. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας Έκθεσης Δ τριμήνου εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 19/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη σχεδίου Προϋπολογισμού  έτους 2022 του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΞΗ (Υπ’ αριθ. 20/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί καθορισμού του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση.

 

 1. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Υποέργου 1 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου», της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου».

 

 1. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Υποέργου 2 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου», της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου».

 

 1. Περί γνωμοδότησης επί του ετήσιου απολογισμού έτους 2021 και προγραμματισμού για το έτος 2022 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    

 Μανίτσας Κωνσταντίνος