Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21-02-2022 (4η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 17-02-2022
Αριθ. Πρωτ.:  4370
Αριθ. Συνεδρ.: 4η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 21-02-2022 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Καθορισμός έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2022.

2. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας του άρθρου 140 του Ν. 3463/06.

3. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.

4. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 47.209,08 € που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Περί έγκρισης της απευθείας μίσθωσης, εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων σε Δημοτική Λατομική Έκταση 38,887168 στρεμμάτων, στη θέση «Σαλιάρα» στην περιοχή Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος