Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14-03-2022 (5η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 10-03-2022
Αριθ. Πρωτ.:  6567
Αριθ. Συνεδρ.: 5η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 14-03-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 78/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 49/2022 & 74/2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού και ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Κέντρο Υγείας Πρίνου στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid 19.

4. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού».

5. Κατάθεση Παγίας Προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Θάσου και ορισμό υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

6. Ηλεκτροδότηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στον Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου.

7. Επιστροφή χρημάτων δαπάνης για ηλεκτροδότηση νέας παροχής σε ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως στο Λιμένα Θάσου.

8. Περί επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

9. Περί έγκρισης ή μη καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου και λειτουργία της επί 24ώρου βάσεως κατά το Σάββατο, την Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που ανήκουν στην υπηρεσία καθαριότητας κατά το έτος 2022 με υποχρέωση αποζημίωσης.

10. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης προθεσμίας του έργου: “Επανακατασκευή κατεστραμμένων οχετών ομβρίων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου”.

11. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου 4 πηγών στα Κοίνυρα Κοινότητας Θεολόγου.

12. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου για κατασκευή 2 δεξαμενών ύδρευσης στη Κοινότητα Πρίνου.

13. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου για κατασκευή δεξαμενής στη Κοινότητα Λιμεναρίων Θάσου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος