Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05-04-2022 (6η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 30-03-2022
Αριθ. Πρωτ.:  9168
Αριθ. Συνεδρ.: 6η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 05-04-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 104/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 91/2022 & 92/2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί έγκρισης απολογισμού 2021 του «Κληροδοτήματος Ραξή» Θάσου (Υπ’ αριθ. 96/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί έγκρισης ισολογισμού 2021 του «Κληροδοτήματος Ραξή» Θάσου (Υπ’ αριθ. 97/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

5. Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός περιοχής πλατείας Σκάλας Σωτήρος».

6. Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή- Συντήρηση σχολικών κτιρίων και Αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Φιλόδημος ΙΙ)».

7. Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΕ ΘΑΣΟΥ».

8. Έγκριση λειτουργίας υφιστάμενου έργου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θάσου σύμφωνα με την ΥΑ 115973/6088/2014.

9. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού» στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Θάσου».

10. Περί έγκρισης της απευθείας μίσθωσης, εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων σε Δημοτική Λατομική Έκταση 41,68075 στρεμμάτων, στη θέση «Βάθη» της Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου.

11. Περί έγκρισης της απευθείας μίσθωσης, εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων σε Δημοτική Λατομική Έκταση 52,86495 στρεμμάτων, στη θέση «Πρυνιά – Λαγοφωλιά» στην περιοχή Σαλιάρας Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος