Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28-04-2022 (7η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 21-04-2022
Αριθ. Πρωτ.:  11153
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 28-04-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 131/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Ά Τριμήνου 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 122/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 117/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2022.

5. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης µελών Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου για συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια.

6. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 23.604,54 € που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7. Περί επεκτάσεων – μετατοπίσεων δικτύων ΔΕΔΔΗΕ.

8. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

9. Περί γνωμοδότησης επί της μελέτης, Οριοθέτηση – Διευθέτηση τμήματος υδατορέματος στην περιοχή Σκάλα Ποταμιάς Δήμου Θάσου.

10. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στο Δημοτικό κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς».

11. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΡΙΩΝ».

12. Εξέταση ένστασης για την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 104α του οικισμού Λιμένα Δήμου Θάσου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης (Υπ’ αριθ. 7/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

13. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή του ΟΤ14 του οικισμού Σκάλας Καλλιράχης του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 8/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

14. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 6/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος