Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09-05-2022 (8η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 05-05-2022
Αριθ. Πρωτ.:  11783
Αριθ. Συνεδρ.: 8η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 09-05-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 142/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2022.

3. Ονοματοδοσία πάρκου με το όνομα «Το πάρκο του Μικρασιάτη».

4. Περί καθορισμού ελαχίστων αποστάσεων για την τοποθέτηση καντινών σε μισθωμένους ή ιδιωτικούς χώρους.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος