Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23-05-2022 (9η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 19-05-2022
Αριθ. Πρωτ.:  12903
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 23-05-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 155/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 147/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί εκμίσθωσης ή μη του 1ου ορόφου του κτιρίου του ΑΒΚ 3417 στο Δήμο Θάσου (Υπ’ αριθ. 149/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 47.209,08 € που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Λιμένα».

6. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος