Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14-06-2022 (10η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 10-06-2022
Αριθ. Πρωτ.:  15057
Αριθ. Συνεδρ.: 10η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 14-06-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 198/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη Τμημάτων Αιγιαλού Δήμου Θάσου προς Δημοπράτηση.
3. Περί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στην έδρα του Δήμου Θάσου για την στέγαση του Κέντρου του Δήμου Θάσου.

4. Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σχετικά με τις α) αριθμ. κατάθεσης ΑΓ13/11-02-2022 αγωγή της «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε» και β) αριθμ. κατάθεσης ΑΓ20/22.2.2022 αγωγή της «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε)» κατά του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 180/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

5. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΑΟ 07 του ΟΤ 76 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 181/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

6. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ90 (Υπ’ αριθ. 182/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

7. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 173/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

8. Περί έγκρισης ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».

9. Περί έγκρισης επεκτάσεων και μετατοπίσεων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ καθώς και επιστροφή χρημάτων.

10. Περί έγκρισης ή μη του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα
εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

11. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Δ. Λιμεναρίων -Ποταμιάς-Παναγίας».

12. Περί συγκρότησης των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 1. Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού 2. Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Ποτού- Πευκαρίου.

13. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού» στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Θάσου.

14. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας στον οικισμό Δασύλλιο Πρίνου Δήμου Θάσου μετά από αυτοδίκαιη άρση (Υπ’ αριθ. 21/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

15. Έκφραση γνώμης επί της με Α.Π. 12348/12-5-2022 αίτησης της «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (Υπ’ αριθ. 26/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

16. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19276/8-12-2021 αίτησης της κ. Φάλαρη Μαριάνθης (Υπ’ αριθ. 27/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

17. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 9540/1-4-2022 αίτησης του κ. Νικολούδη Ιωάννη (Υπ’ αριθ. 28/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

18. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Σήμανσης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στα σημεία τοποθέτησης διαδρόμων Seatrack» της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Θάσου (Υπ’ αριθ. 17/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

19. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ32 του οικισμού Λιμένα του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 15/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος