Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12-07-2022 (12η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 08-07-2022
Αριθ. Πρωτ.:  16905
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 12-07-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 234 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 228/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 και ένταξη σε αυτό του έργου «Επείγουσα Αποκατάσταση Οδοστρώματος στο Δρόμο από τον Πρίνο προς Καζαβήτι» προϋπ. 9.241,86 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4. Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 και ένταξη σε αυτό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπ. 119.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5. Περί τροποποίησης ή μη της αριθμ. 88/2022 απόφασης ΔΣ περί έγκρισης ή μη το 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ».

6. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 89/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ».

8. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή – συντήρηση γέφυρας στην περιοχή «ΒΑΛΤΑ» του Δ.Δ. Πρίνου.

9. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος ομβρίων στον οικισμό Πρίνου».

10. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και πρόταση τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 91 του οικισμού Λιμένα Δήμου Θάσου (Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος