Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 29-10-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 23-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 12601
Αριθ. Συνεδρ.: 24η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα του Καλογερικού στη Θάσο Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Περί αύξησης ωρών απασχόλησης προσωπικού ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης.

2. Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στη Θάσο.

3. Περί συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής των έργων: 1. Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων- Ποτού & 2. Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου.

4. Περί παράτασης της μίσθωσης οικήματος για την στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου και συγκεκριμένα του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός.

5. Περί παράτασης της μίσθωσης Ελαιοκτήματος του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας του Ο.Τ. 138-23Ν οικοπέδου εξετάσεως 2.084 τ.μ. με 23 ελαιόδεντρα.

6. Περί εξέτασης των αιτήσεων κληρονόμων του Πάγκαλου Μιχαήλ για παράταση της μίσθωσης 24 ελαιόδεντρων στις εργατικές κατοικίες στην έδρα του Δήμου Θάσου.

7. Περί παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία.

8. Περί επεκτάσεων και μετατοπίσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

9. Περί έγκρισης ή μη έκτακτης κάρπωσης για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής στην περιοχή κεραιών ΟΤΕ – ΤV στο Υψάριο έως το λατομείο της «Φυσικοί λίθοι ΙΚΕ» (Υπ’ αριθ. 69/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10. Περί συναίνεσης ή μη για την «Κατασκευή νέου ηλεκτρικού δικτύου διανομής – παροχής οικίας Χαρακίδη Νικόλαο στην Σκάλα Παναγίας, Δήμου Θάσου.

11. Περί έγκρισης ή μη του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ‘’Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών από Θεομηνία Νοεμβρίου – αντικατάσταση τμημάτων αποχέτευσης Ποταμιάς ΔΕ Θάσου ‘’.

12. Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΕ ΘΑΣΟΥ».

13. Περί έγκρισης ή μη υψομετρικής μελέτης οδού στο ΟΤ24 του οικισμού Σκάλας Σωτήρα του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 64/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

14. Περί συναίνεσης ή μη για διάνοιξη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας , στη θέση «Νυστέρι» της Δ.Κ. Θάσου, Δήμου Θάσου.

15. Περί συναίνεσης ή μη για την «Αποκατάσταση Δημοτικής Δασικής Έκτασης 6.054,03 τ.μ. στη θέση «Τρείς Γκρεμοί» της Δ.Κ. Θάσου του Δήμου Θάσου.

16. Περί συναίνεσης ή μη για την πραγματοποίηση δασοκομικών εργασιών αντιπυρικής ζώνης έκτασης 42.300,00 τ.μ. από την εταιρεία «Αφοί Ι. Παπαγιαννούλη».

17. Σχετικά με την ίδρυση Αιματολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Καβάλας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος