Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 02-08-2022 (13η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 29-07-2022
Αριθ. Πρωτ.:  18531
Αριθ. Συνεδρ.: 13η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 02-08-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Ανακήρυξη Της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη Κ.Κ. Βαρθολομαίου σε Επίτιμο Δημότη Θάσου και απονομή του “Χρυσού Κλειδιού της Πόλης”.

2. Περί έγκρισης της 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 259 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί έγκρισης της Α’ εξάμηνης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.

4. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 39.640,45 € που καταβάλλει ο Δήμος Θάσου, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων για το έτος 2022.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος