Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28-09-2022 (17η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 21-09-2022
Αριθ. Πρωτ.:  21275
Αριθ. Συνεδρ.: 17η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 28-09-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 298 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1907/2-9-2022 αίτησης-γνωστοποίησης του Διαμαντή – Αθανασίου Διαμαντάρα (Υπ’ αριθ. 63 /2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

3. Περί έγκρισης επί αιτημάτων Αστυνομίας και Συμβουλίου Κοινότητας Καλλιράχης για την τοποθέτηση σήμανσης στο Δ.Δ. Καλλιράχης (Υπ’ αριθ. 35 /2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος