Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10-10-2022 (18η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 06-10-2022
Αριθ. Πρωτ.:  22059
Αριθ. Συνεδρ.: 18η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 10-10-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 319/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 και ένταξη σε αυτό του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΘΑΣΟΥ» προϋπ. 139.515,25 €.

3. Περί έγκρισης ή μη της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης για την αύξηση της ασφάλειας στις εισόδους – εξόδους των σχολείων του Δ. Θάσου» (Υπ’ αριθ. 58/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

4. Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022 (Υπ’ αριθ. 59/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

5. Περί συναίνεσης ή μη για διάνοιξη δασικής οδού ΄Γ κατηγορίας 120 μέτρων, στη θέση «Γλυφάδα» της Δ.Κ. Θάσου, Δήμου Θάσου» (Υπ’ αριθ. 61/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

6. Περί συναίνεσης ή μη για την «Αποκατάσταση και Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 44.880,00 τ.μ. στη θέση «Σαλιάρα» της Τ.Κ. Παναγίας του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 62 /2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Έγκριση εκμίσθωσης με απευθείας σύμβαση δημοτικού λατομείου μαρμάρων σε Δημοτική Λατομική Έκταση 52.86495 στρεμμάτων, στη θέση «Πρυνιά-Λαγοφωλιά» στην περιοχή Σαλιάρας Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου, στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.».

8. Εκτέλεση ή μη έκτακτης κάρπωσης λόγω πυρκαγιάς στο δημοτικό δάσος της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

9. Περί αποζημίωσης χρήσης στέγασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

10. Περί έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ».

11. Περί έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ- ΠΟΤΟΥ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος