Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 04-11-2022 (19η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 31-10-2022
Αριθ. Πρωτ.:  23391
Αριθ. Συνεδρ.: 19η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 04-11-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 337/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 342/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 και ένταξη σε αυτό του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2022» προϋπ. 284.000,00 €.

4. Περί εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Δημοτικού Σχολείου Μαριών εκτάσεως 5.525 τ.μ. με ελαιόδεντρα στη θέση «ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΥΛΟΙ».

5. Περί λήψης απόφασης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε υποδομές- εγκαταστάσεις του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 72/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος