Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14-11-2022 (20η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 09-11-2022
Αριθ. Πρωτ.:  24104
Αριθ. Συνεδρ.: 20η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 14-11-2022 και ώρα έναρξης  12:00 μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:
Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας
Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ)

1. Περί επεκτάσεων και μετατοπίσεων (παραλλαγών) δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος