Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11-11-2022 (21η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 11-11-2022
Αριθ. Πρωτ.:  24400
Αριθ. Συνεδρ.: 21η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε δια περιφοράς σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 11-11-2022 και ώρα έναρξης  10:30 π.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί παραχώρησης χρήσης των Κλειστών Γυμναστηρίων Θάσου .

Το έκτακτο αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη παραχώρησης του χώρου προκειμένου να διεξαχθεί ο προγραμματισμένος αγώνας του αθλητικού συλλόγου «ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ» την Κυριακή 13/11/2022.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου ds.thassos@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος