Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-11-2022 (22η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 11-11-2022
Αριθ. Πρωτ.:  24464
Αριθ. Συνεδρ.: 22η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 15-11-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος Δήμου Θάσου έτους 2023.

2. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 352/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 21.123,76 € που καταβάλει ο Δήμος για τη κάλυψη συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022.

4. Περί αποδοχής ή μη και υπογραφής εκ νέου παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για το πρόγραμμα «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)» , που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

5. Περί συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

6. Εξέταση ένστασης για την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 104α του οικισμού Λιμένα Δήμου Θάσου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης (Υπ’ αριθ. 7/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Περί έγκρισης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6076/04-03-2022 αίτησης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείων Λιμεναρίων (Υπ’ αριθ. 73/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

8. Περί έγκρισης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 18215/25-07-2022 αίτησης του κ. Ηλιάδη Τριαντάφυλλου (Υπ’ αριθ. 74/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Περί έγκρισης επί της υπ’ αρίθ. πρωτ. 17127/12-07-2022 αίτησης της κας Πιτέλη Ευαγγελίας (Υπ’ αριθ. 75/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος