Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25-11-2022 (23η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 21-11-2022
Αριθ. Πρωτ.:  24937
Αριθ. Συνεδρ.: 23η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (Υπ’ αριθ. 375 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Θάσου έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 371 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2 μηκοτομής της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης του οικισμού Τσαϊρια Λιμένα του Δήμου Θάσου (ΟΤ208, 209, 210) (Υπ’ αριθ. 76 /2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

4. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή των ΟΤ34, 35, 43, 44 του οικισμού Σκάλας Καλλιράχης του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 77 /2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος